Thursday, June 02, 2005

بايد رفت

انگار فرقی نمی كند يك روز بیشتر باشم یا يك هفته! باز وقت كم میارم. باز كارای نیمه تمام باقی می مونه.. باز با عجله وسایلم را جمع می كنم و سعی می كنم چیزی جا نذارم..

0 comments: