Wednesday, September 05, 2007

مسلمونی یا نه؟

در هفته ی دولت که از در و دیوار شهر پرده های رنگ وارنگ با شعارها و سخنان جور واجور آویخته بودند.. این جمله در مرکز شهر به چشم می خورد:
طرفداری از دولت، طرفداری از اسلام است !!

برداشت و ترجمان و این حرفا با خودتان.. آزاد است!

2 comments:

mohammad said...

منظورت دولت این محموتیه مسخرست
ادم بیشتر گناه میکنه که طرفداری این دولت رو می کنه !

سعید said...

ولی من اشتباه کردم ...