Tuesday, March 29, 2005

روز جهانی تئاتر

به خاطر ماه منظر مجبور شدیم تا آخر برنامه بمونیم تا نمايششون را ببینیم .. ماه منظر از همه بهتر بود..


معلمم را بعد از مدتها دیدم.. گفت پیر شدم، نه؟! هيچی نگفتم.. گفت چرا.. پیر شدم..


بعضيای دیگه را هم بعد از مدتها دیدم..


بعضيا خیلی فضولن!!


بعضیا چه زود پسر خاله می شن..


بعضیا چقدر ماست عروسك گردانی می كنن!! يعنی بلد نبود اصلاً!!


بعضيا يهو جو زده می شن!!


بعضيا كنه تشریف دارن از نوع سریش!!


بعضيا در كمال وقاحت ساندیست را می خورن!!


بعضیا چه فضولن!!


بعضيا احتمالاً فقط يه مخ می خوان واسه تیلیت كردن..

0 comments: