Saturday, January 21, 2006

128

دلم برای شبهای امتحان تنگ می شه!


پ.ن: فقط يه شب ديگه مونده


پ. ن 2: من واقعاْ از حرف ديشبم پشيمونم!! حرفم را پس می گيرم!

0 comments: