Wednesday, May 03, 2006

155

نمی فهمم زندگی را
- - -
خسته ام. خسته شدم. دلم تنوع می خواد.. نیاز به یه تنوع دارم! آخرین باری که شدیداً حس تنوع طلبی ام گل کرده بود تو آرایشگاه بودم و تنها کاری که اون لحظه از دستم بر اومد کوتاه کردن موهام بود

دلم می خواد حرف بزنم.. نه تو نوشته هام. نه پشت تلفن. کاش امروز یکی از همون چهارشنبه هایی بود که می تونستم بیام پیشتون. دلم تنگ شده براتون. باید حرف بزنم

0 comments: