Monday, May 01, 2006

با طعم مسکن

بیخود نیست می گن خدا یه پیرمرد ریشوی بداخلاقه! اگه نمی گن هم، من می گم! حتما یه مرد ه !! هر چقدر هم زور بزنه و بگه من می فهمم دروغ می گه
لعنت به این زندگی که باید به زور مسکن تحملش کرد. برو بمیر خدای بد ه بی جنبه که نمی دونی از قدرتت چجوری استفاده کنی.. خیلی نامردی
خوشت می یاد هی اشک منو در بیاری و گند بزنی به زندگیم؟

پ.ن: هیچ کس هم حق نداره دعوام کنه و بگه کفر نگو و بی ادبی و این حرفا! سگم اساسی.. پاچه می گیرم

0 comments: