Friday, November 04, 2005

94

می گم برای ما چه فرقی داره؟ عيد چه 5 شنبه باشه، چه جمعه.. ما كه كلاس نداريم.


پرسيد پول داری كفاره ی روزه هات را پرداخت كنی؟


- نه


سرش را تكون داد و گفت خب فقط می ری يه جای گرم، بدون كولر !!

0 comments: