Wednesday, August 24, 2005

اندكی كاش

كاش می فهمیدی.. كاش می فهميدی فقط خودت نیستی.


كاش می فهمیدی فقط خودت قربانی حماقتت نمی شی.. كاش می فهمیدی بيشتر از خودت نگرانتیم..


كاش می فهمیدی بچگی ات فقط به خودت ضرر نمی زنه..


كاش می فهمیدی بی فكریت دیگران را هم آزار می ده.. كاش می فهمیدی...


كاش می فهمیدی..


 

0 comments: