Sunday, August 03, 2008


هنوز جای خاکستر آتشی که درخت را سوزانده، می توان دید. درخت از درون سوخته و فقط یک پوسته براش باقی مانده ولی هنوز سبز ست و شاخه هایش زنده اند.

1 comments:

Jozeph said...

اینورم میشه کامنت داد؟