Friday, August 15, 20081 comments:

Donya said...

یعنی من باید به خودم و درک بصری ام شک کنم آیا؟ که در این عکس غیر از کشف حجاب و اسلام به خطر افتاده هیچ نبود دیگر؟ شاید بهتر ست بچسبیم به همان روسری ها که باد نبرد یک وقت.. و عذر می خواهم که در بلادمان اسلام را بر باد دادیم!